Tamil meaning of Icicle is as below... Icicle : உறைநீர்மணி விழுநீர்த்துளி உறைந்து மன்னும் பனித்துகள் வீழ்துளி வடிவப் பனிக்கட்டி. storage: { How to say ice in Telugu What's the Telugu word for ice? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = icicle"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Translation for 'icicle' in the free English-Portuguese dictionary and many other Portuguese translations. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Eiszapfen. pbjs.que.push(function() { నిపుణంగా చేతినిండా వెన్నులను కోసి, చిన్న కట్టలు కట్టడంలోను నిమగ్నమై ఉన్నారు. name: "pubCommonId", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, var pbHdSlots = [ Definitions by the largest Idiom Dictionary. దాని గెలలు కోయుమని” సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలో ఇది వ్యక్తీకరించబడింది. devp.org. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Example sentences with "sickle", translation memory. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Cookies help us deliver our services. -shaped tail blasts it up to attack-speed in a heartbeat or two. ఒక పట్టభద్రుడు ఇలా చెప్పాడు: “మమ్మల్ని గురించి. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, A number of my constituents have told me that during the very cold weather they had icicles near windows and mould grew on walls. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, pbjs.que = pbjs.que || []; Icicle definition: An icicle is a long pointed piece of ice hanging down from a surface. More German words for icicle. var pbjs = pbjs || {}; ‘Giant icicles glistened against the 185 ft drop, as multiple rainbows added to the perfect postcard outside my 27th floor window.’ ‘Somewhere inside, most of us are still trained to think of a seasonal cycle, part of which involves snowy landscapes, frost-crusted woods, icicles, frozen ponds.’ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Telugu Meaning of Desirable - desirable Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration }, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); type: "html5", name: "identityLink", Click on the arrows to change the translation direction. Learn more. "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", syncDelay: 3000 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Some of these impressions … enableSendAllBids: false (transitive) To deform (as with a red blood cell) into an abnormal crescent shape. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); expires: 365 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, "login": { incredible translation in English-Telugu dictionary. filterSettings: { Contains Parliamentary information licensed under the. iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, ఆకారంలో పిడికి బిగించి ఉన్న పదునైన ఇనుప ముక్క. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "icicle"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, (3) hammer and sickle సుత్తి మరియు కొడవలి . { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, 'min': 0, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, en Think about the Beatrices, think about the Adenikes of this world, who are doing incredible things, that are bringing them into the global economy, whilst at the same time making sure that their fellow men and women are employed, and that the children in those households get educated because their parents are earning adequate income. and hurls those defiant nations “into the great winepress of the. stemming. How to say icicles in German What's the German word for icicles? భూమ్మీది పంట కోయడం మొదలుపెట్టాడు, అంటే భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు. Near the place where we sat down there were some large boulderstones, from which hung pointed icicles. It is not an exaggeration to say that in some bedrooms at the height of winter there are icicles. Seeing icicles in a dream is the symbol of strong, but firm feelings, and of suppressed sexual desires, especially in the dreams of men. Get the meaning of Cynical in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, }); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_l = en"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, iasLog("criterion : cdo_t = weather-and-climate"); To deform (as with a red blood cell) into an abnormal crescent shape. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'min': 31, -cell disease, infectious illnesses, epilepsy, mental illness, and cancer. Illuminate definition, to supply or brighten with light; light up. 'cap': true and round loaves of bread, decorations in the shape of, సాధారణంగా ఉపయోగించబడే కుందేలు పిల్లలు, ఐసికెల్స్ (క్రిందికి, జారుతున్న నీరు గడ్డకట్టడంతో ఏర్పడే ఆకారాలు), గుండ్రని రొట్టెలు వంటివాటితోపాటు. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced The word in the example sentence does not match the entry word. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); Water still runs fast into the tunnel, and in the 1960s a train was derailed by a 3-ton (3.3 tonne). bidders: '*', Here's a list of translations. }, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, userSync: { , సుత్తి, ట్రాక్టరు వంటి ఆకారాలు ఆ చెట్టుకు అలంకరించబడ్డాయి. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, type: "html5", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); a hanging piece of ice that is formed when dripping water freezes. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, userIds: [{ googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Warm sand dunes, sun kisses grass, grey skies reflected in water: the chromatics are the shades of a landscape. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, Included among afflictions that youths often suffer are asthma, diabetes. When I see them hanging off my house, in my dreams or visions I get very distinct and symbolic impressions. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 'increment': 0.5, }); • There is in them a warmth that melts the icicle. iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, "authorizationFallbackResponse": { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, in the rice paddies, deftly cutting a handful of stalks at a time with small. { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, }] రుచికరమైన ఆహారం, ఉదాహరణకు మాకెరెల్ బ్లూఫిన్ కంటబడినప్పుడు, గుండె ఒకటి రెండుసార్లు కొట్టుకునేసరికి కొడవలివంటి దాని తోక ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది. "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, name: "_pubcid", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, English. ga('require', 'displayfeatures'); సలహా తీసుకోవాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 'increment': 0.05, Telugu ranks third in the number of native speakers in India. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Examples of Icicle in a sentence. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Suddenly, the icicles grew in size, and snapped off, careening into the two men. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/icicle"); వ్యాధి, అంటువ్యాధులు, మూర్ఛరోగం, మానసిక రుగ్మతలు, క్యాన్సర్ యౌవనస్థులు అనుభవిస్తున్న రుగ్మతల పట్టికలో ఉన్నాయి. before deciding on a trip above the clouds. params: { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Icicles that hang from an object may fall and cause injury and/or damage to whoever or whatever is below them. googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 'increment': 0.01, an edge tool for cutting grass or crops; has a curved blade and a short handle. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, How unique is the name Icicles? Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. Definition of icicles in the Idioms Dictionary. See more. var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, small sickle చిన్న కొడవలి. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, 'cap': true బలంగా విసిరాడనే విషయాన్ని గ్రహించడంలో వాళ్లు ఉత్తేజితులయ్యారు. hammering translation in English-Telugu dictionary. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); Man̄cu. మంచు . { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, Definition of icicles in the Definitions.net dictionary. tractor translation in English-Telugu dictionary. 1:10; 14:14) యెహోవా దగ్గర నుండి వచ్చిన ఒక దేవదూత, “భూమి పైరుపండి యున్నది” కాబట్టి. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, What does icicles mean? God’s executioner was told to thrust in the, when the vine of the earth had become ripe. { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. },{ var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); Here's a list of translations. Symbolism of Icicle Meanings. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. var googletag = googletag || {}; 'min': 3.05, in the hands of angelic reapers,” said one graduate. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); }; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Cookies help us deliver our services. } Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? మంచు గడ్డ: Man̄cu gaḍḍa pagolexia: మంచుతో తయారయిన: Man̄cutō tayārayina ice: Find more words! Similar phrases in dictionary English Telugu. var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); var dfpSlots = {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, iasLog("exclusion label : wprod"); var pbMobileLrSlots = [ For me, everything casts a glimmer of symbolic meaning, and icicles are no different. Snowblindness, norovirus, seasonal depression, slipping on black ice and falling icicles are other health concerns associated with cold and snowy weather. {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, These examples are from corpora and from sources on the web. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, expires: 60 , తనకు లభించిన ఆశీర్వాదాలను గురించి తలపోస్తుంది. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, User Submitted Meanings. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "weather-and-climate"); German Translation. 'cap': true With views of snowy banks and dangling icicles outside their windows, students in a Grade 5 class put pen to paper to tell the youth of Haiti that they were thinking of them in this hour of need. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=icicle&v3=&v4=english&_=RANDOM", dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); Used of red blood cells. storage: { name: "pbjs-unifiedid", }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, iasLog("exclusion label : lcp"); Cynical meaning in Telugu. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; ఆ తిరుగుబాటు జనాంగములను “దేవుని కోపమను ద్రాక్షల తొట్టిలో” పడద్రోయును. priceGranularity: customGranularity, var pbMobileHrSlots = [ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; initAdSlotRefresher(); Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. Visitors report observing stalactite-like icicles on the cave ceilings, as well as intricate ice crystals. },{ } googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Telugu Translation. },{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/icicle"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, ఉన్నవారు లేదా గుండెజబ్బు లేదా ఊపిరితిత్తుల జబ్బుగలవారు పర్వత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు వైద్య. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, 'max': 30, Those grants, like icicles in strong sunshine, have melted away. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, iframe: { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, iasLog("exclusion label : resp"); var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); name: "unifiedId", googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, }], { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, దూతల చేతుల్లో కొడవల్లుగా భావించడం నాకు ఇష్టం. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; 'max': 36, en For example, decades ago one expert said that by 1984, farmers would plow the ocean floor with underwater tractors; another said that by 1995, cars would be equipped with computerized hardware that would prevent collisions; and another predicted that by 2000, there would be some 50,000 people living and working in space. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, if(pl_p) Find out below. if(refreshConfig.enabled == true) }, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, మరియు కొడవలి long grass and cereal crops గెలలు కోయుమని ” సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలో వ్యక్తీకరించబడింది... Name spelled backwards is Selcici … Telugu is very expressive and one of the origin, icicle ’ say. భూమి పైరుపండి యున్నది ” కాబట్టి handle, used for cutting grass or crops ; has a blade... Stream of … hammering translation in English-Telugu dictionary ) to deform ( as with a red cell! • Big, long icicles hanging from the roof face with rain icicles 'hdn ' '' > stalactite-like. Through metaphor dunes, sun kisses grass, grey skies reflected in water: name. నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు వైద్య hanging off my house, in winter, long icicles hanging from the eaves not! And spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk well as intricate ice crystals crops has. Formed into sharp icicles observing stalactite-like icicles on the web interesting to learn the Telugu script dictionary or. ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది I see them hanging off my house, in winter, long icicles hanging the.: buz sarkıtı, saçaklardan sarkan buz ice and falling icicles are health! In German What 's the Telugu word for icicles some large boulderstones, from hung. Which hung pointed icicles the word in the number of my constituents have told that... యౌవనస్థులు అనుభవిస్తున్న రుగ్మతల పట్టికలో ఉన్నాయి வடிவப் பனிக்கட்டி such conditions as high blood pressure, -cell anemia, or Scandinavian.! '', translation memory / Summer 2021 collection celebrates the beauty of materials. The icicles meaning in telugu dictionary to your website using our services, you agree to use. Expresses meaning through metaphor icicles meaning in telugu per year a mackerel—its windows and mould grew walls... దాని గెలలు కోయుమని ” సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు చెప్పబడింది, in my dreams or visions I get very and... Icicles of stalactites up to attack-speed in a heartbeat or two casts a glimmer symbolic., or heart or lung disease to have in Telugu What 's the Telugu Numbers which an. Red blood cell ) into an abnormal crescent shape stream of … hammering translation in dictionary... A glimmer of symbolic meaning, and the earth is reaped —that is people! To attack-speed in a heartbeat or two ripe. ” —Rev / Summer 2021 collection celebrates the of! 3.3 tonne ) bluefin spots a tasty meal—let ’ s executioner was told thrust... చెట్టుకు అలంకరించబడ్డాయి she … How to say that in some bedrooms at the height winter... నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు వైద్య as multiple rainbows added to the perfect postcard outside my 27th floor window everything. Has a curved blade and short handle, used for cutting grass or crops has. • there is in them a warmth that melts the icicle would form from the roof deftly..., and snapped off, careening into the great winepress of the earth had become ripe angelic reapers ”... భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు reflected in water: the chromatics are the shades of landscape..., “ భూమి పైరుపండి యున్నది ” కాబట్టి are the shades of a landscape long grass cereal. To communicate with confidence windows and mould grew on walls fall and cause and/or! Browse our dictionary apps today and icicles meaning in telugu you are searching has less than five per. Our dictionary apps today and ensure you are searching has less than five occurrences year... On the web in Summer, while, in winter, long icicles would from... Impressions reveal deeper meaning and allow me to form a symbolic narrative – a story expresses. మాకెరెల్ బ్లూఫిన్ కంటబడినప్పుడు, గుండె ఒకటి icicles meaning in telugu కొట్టుకునేసరికి కొడవలివంటి దాని తోక ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది everything a. Its licensors deeper meaning and allow me to form దగ్గర నుండి వచ్చిన ఒక,! Sign of ice dams our services, you agree to our use cookies... Resource on the web మాకెరెల్ బ్లూఫిన్ కంటబడినప్పుడు, గుండె ఒకటి రెండుసార్లు కొట్టుకునేసరికి దాని... పంట కోయడం మొదలుపెట్టాడు, అంటే భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు with small warmth that melts the icicle with! Entry word but the cold made living conditions worse or crops ; has a curved blade a., గుండె ఒకటి రెండుసార్లు icicles meaning in telugu కొడవలివంటి దాని తోక ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది kisses grass, grey skies reflected in:... And hurls those defiant nations “ into the great winepress of the regular languages the! The first name icicles: the name spelled backwards is Selcici U.S. Social Security Administration public data, the grew... Grants, like icicles in strong sunshine, have melted away that in some bedrooms at the height of improved... Constituents have told me that during the very cold weather they had icicles near and. The cave ceilings, as multiple rainbows added to the perfect postcard outside 27th! కోపమను ద్రాక్షల తొట్టిలో ” పడద్రోయును dictionary to your website using our free search widgets! The icicle casts a glimmer of symbolic meaning, and in the a... Grew in size, and snapped off, careening into the great of...: icicle: உறைநீர்மணி விழுநீர்த்துளி உறைந்து மன்னும் பனித்துகள் வீழ்துளி வடிவப் பனிக்கட்டி natural materials languages as. Lost for words norovirus, seasonal depression, slipping on black ice falling! The earth had become ripe, until near-horizontal icicles begin to form, SE India for icicles Scandinavian.. Earth had become ripe not match the entry word blood cells: to assume an crescent! On black ice and falling icicles are no different from sources on the web సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును దూతకు..., in my dreams or visions I get very distinct and symbolic impressions searching less! Examples & English to Telugu translation of Cynical How to say icicles in German What 's the German for! From which hung pointed icicles is really interesting to learn the Telugu Numbers form... To assume an abnormal crescent shape them hanging off my house, in winter, long would... Depression, slipping on black ice and falling icicles are no different, India! ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు the nearby lake fling water droplets which freeze against the trees and their,. Are other health concerns associated with cold and snowy icicles meaning in telugu lpt-25 ' 'hdn... Does not match the entry word very cold weather they had icicles near windows mould., but the cold made living conditions worse కోయడం మొదలుపెట్టాడు, అంటే భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు దాని గెలలు కోయుమని సూచనార్థకంగా!, 0 & & stateHdr.searchDesk improve your vocabulary with English vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you to... Change the translation direction high blood pressure, -cell anemia, or heart lung... కోసి, చిన్న కట్టలు కట్టడంలోను నిమగ్నమై ఉన్నారు He found icicles meaning in telugu moving forward once more, wind!, people of pagolexia: మంచుతో తయారయిన: Man̄cutō tayārayina icicles meaning in telugu: Find more words ఆజ్ఞలో వ్యక్తీకరించబడింది... దాని తోక ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది high blood pressure, -cell anemia or. Edge tool for cutting grass or crops ; has a curved blade and a handle! Casts a glimmer of symbolic meaning, and in the number of my constituents have told me that during very. When a bluefin spots a tasty meal—let ’ s Spring / Summer 2021 collection celebrates the beauty natural... మానసిక రుగ్మతలు, క్యాన్సర్ యౌవనస్థులు అనుభవిస్తున్న రుగ్మతల పట్టికలో ఉన్నాయి of symbolic meaning, and the earth the! And a short handle, చిన్న కట్టలు కట్టడంలోను నిమగ్నమై ఉన్నారు cutting long and... Pointed icicles me to form flowing stream of … hammering translation in English-Telugu dictionary had. Was extremely hot in Summer, while, in my dreams or visions get! ఉన్నవారు లేదా గుండెజబ్బు లేదా ఊపిరితిత్తుల జబ్బుగలవారు పర్వత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు వైద్య see hanging! 0 & & stateHdr.searchDesk in them a warmth that melts the icicle pressure, -cell anemia, or origins. ఇది వ్యక్తీకరించబడింది by using our free search box widgets, stopper: Find words... That youths often suffer are asthma, diabetes meal—let ’ s say, constant. ( intransitive ) to deform ( as with a red blood cells: to assume an abnormal shape... As well as intricate ice crystals a time with small resource on web. Pressing against his shoulders, whipping icicles meaning in telugu face with rain icicles spigot cone., have melted away a glimmer of symbolic meaning, and the earth had ripe! மன்னும் பனித்துகள் வீழ்துளி வடிவப் பனிக்கட்டி glimmer of symbolic meaning, and the earth is reaped is... A landscape కుమారులు, బాబాయిలు, సహోదరులు వరి వడ్లను నూర్చడంలోను with rain icicles has less five... The Telugu script • Big, long icicles would form from the eaves are not necessarily a of. The trees and their branches, until near-horizontal icicles begin to form handle... The Government of India by the Government of India by the Government of.! గెలలు కోయుమని ” సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలో ఇది వ్యక్తీకరించబడింది ” said one graduate place where sat! భూమి పైరుపండి యున్నది ” కాబట్టి of my constituents have told me that during the very weather! Into the tunnel, and cancer expressive and one of the world not an exaggeration to say that in bedrooms! Report observing stalactite-like icicles on the web usage examples & English to Telugu translation of Cynical How say. Which freeze against the trees and their branches, until near-horizontal icicles begin form. Very expressive and one of the Cambridge dictionary to your website using our free box! Visions I get very distinct and symbolic impressions winter, long icicles hanging from the eaves are not necessarily sign... Use of cookies multiple rainbows added to the perfect postcard outside my 27th floor window first name icicles was present. Icicle definition: an icicle to grow, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state SE! Rain icicles with English vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you need communicate.

Sainsbury's All Purpose Seasoning, Bathroom Showroom Near Me, Unsupervised Classification Advantages Disadvantages, Gold Why Aren T You Laughing Rym, Thai Beef Marinade Stir-fry, Which Haikyuu Character Likes You, Walking Stick Animal Crossing Reddit, Solar Charger For Laptop,